Privacy Polacy

Uw privacy


Ik, Miranda Oudeman van ReflexPlus Therapeut Miranda, gevestigd aan Klaverkamp 88 - NL 7908 MJ Hoogeveen, ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Miranda Oudeman

Klaverkamp 88

NL 7908 MJ Hoogeveen

06-23699966

info@rptmiranda.nl


Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van mijn diensten en/of wanneer u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik kan verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Bijzondere gegevens betreffende uw gezondheid (zie hieronder)
 • De kosten van het consult


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik kan verwerken

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


Ik kan uw persoonsgegevens voor de volgende doelen verwerken

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn behandelingen uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van mijn behandelingen
 • Om u behandelingen te geven
 • Om, uitsluitend met uw toestemming, de nodige gegevens te verstrekken aan andere zorgverleners
 • Zie hiervoor ook hieronder "Delen van persoonsgegevens met derden"
 • Om u een zorgnota te verstrekken met de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden
 • Zie hiervoor ook hieronder "Delen van persoonsgegevens met derden"


Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door beide ouders, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Hoe en hoe lang lang ik persoonsgegevens bewaar

De persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard op de harde schijven van de werkstations op mijn kantoor en in de back-ups daarvan.

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.


Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gegevens uit uw cliëntendossier kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn dan geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling reflexzone therapie'
 • de kosten van het consult

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen mijn verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover ik beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rptmiranda.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kan ik u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Ik heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@rptmiranda.nl.

Ik heb de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Firewall en antivirus de werkstations op mijn kantoor.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen.
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.